EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Veelgestelde vragen

 1. Ik bied refurbished voorwerpen te koop aan aan consumenten. Moet ik Thuiskopievergoeding betalen?

  Als uw bedrijf zelf refurbishment-handelingen verricht die gelijk te stellen zijn aan fabricage (bijvoorbeeld assemblage) dient u uit eigen beweging opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie en bent u verantwoordelijk voor afdracht van de thuiskopievergoedingen. Als u dergelijke fabricagehandelingen niet zelf verricht, moet u als verkoper van vergoedingsplichtige voorwerpen op eerste verzoek van Stichting de Thuiskopie kunnen aantonen dat de thuiskopievergoeding al eerder in de keten is afgedragen. U kunt ook volstaan met het aanwijzen van de vergoedingsplichtige importeur of fabrikant. Kunt u dat niet, dan bent u zelf verantwoordelijk voor betaling van de thuiskopievergoeding over de betreffende voorwerpen. Om te voorkomen dat meerdere partijen in de keten, die allemaal met fabricage gelijk te stellen handelingen verrichten, thuiskopievergoeding over een en hetzelfde voorwerp betalen, hebben partijen in de SONT met elkaar afgesproken om in dit verband aan te haken bij de partij die het voorwerp uiteindelijk gebruiksklaar maakt voor gebruik door de consument. Wij verwijzen naar de definitie in het SONT besluit

 2. Ik ben opkoper van 2e hands voorwerpen bij bedrijven binnen Nederland, moet ik opgave doen?

  Als u bij bedrijven ingekochte vergoedingsplichtige voorwerpen doorverkoopt, dient u op basis van het bepaalde in artikel 16ga Auteurswet op verzoek van Stichting de Thuiskopie te kunnen aantonen dat de thuiskopievergoeding over de betreffende voorwerpen al is betaald. U kunt ook volstaan met het aanwijzen van de vergoedingsplichtige importeur of fabrikant die verantwoordelijk was voor de afdracht. Als u dat niet kunt aantonen, moet u in beginsel zelf de vergoeding over de betreffende voorwerpen betalen. U bent in elk geval betalingsplichtig als u zelf handelingen aan een tweedehands voorwerp verricht die gelijk te stellen zijn aan fabricage (zoals assemblage). Om te voorkomen dat de thuiskopievergoeding voor één voorwerp door meerdere partijen in de keten die allen met fabricage gelijk te stellen handelingen verrichten zou worden afgedragen, hebben partijen in SONT met elkaar afgesproken om in dit verband aan te haken bij de partij die het voorwerp uiteindelijk gebruiksklaar maakt voor gebruik door de consument. Die partij dient dus de vergoeding af te dragen. Wij verwijzen naar de definitie in het SONT besluit .

 3. Ik ben importeur van 2e hands voorwerpen, moet ik de thuiskopievergoeding afdragen?

  Uitgangspunt van de thuiskopieregeling is dat ook voor import van 2e hands of refurbished voorwerpen thuiskopievergoeding dient te worden afgedragen. Als importeur van dergelijke voorwerpen dient u dus opgave te doen en vergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie. Dit staat los van de vraag of er in geval van refurbishment handelingen in Nederland al dan niet tevens sprake is van fabricage waarvoor thuiskopievergoeding verschuldigd is. De thuiskopievergoeding hoeft slechts eenmaal betaald te worden. Indien de vergoeding over een bepaald voorwerp aantoonbaar al door een andere partij in de keten, bijvoorbeeld een contractant van Stichting de Thuiskopie wordt voldaan, zullen wij daar uiteraard rekening mee houden. De enkele import van losse componenten is niet vergoedingsplichtig: in dat geval wordt de partij die de assemblage van het voorwerp verricht beschouwd als fabrikant van het voorwerp en is die partij opgave- en vergoedingsplichtig.

 4. Mag ik zonder thuiskopievergoeding uitleveren aan een professioneel gebruiker?

  Voorwerp op voorraad inclusief thuiskopievergoeding
  Leveranciers mogen  professioneel eindgebruikers zonder een thuiskopievergoeding uitleveren indien de voorwerpen zijn ingekocht inclusief thuiskopievergoeding, ongeacht of deze professioneel gebruikers zich hebben geregistreerd bij Stichting de Thuiskopie of niet. De leverancier vraagt in dit geval restitutie aan bij Stichting de Thuiskopie in opdracht van de professioneel gebruiker. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de vergoeding aantoonbaar te zijn afgedragen aan Stichting de Thuiskopie en dient de leverancier te kunnen aantonen dat zonder thuiskopievergoeding aan de professioneel gebruiker is geleverd.

  Voor restitutieverzoeken van smartphones/telefoons met mp3-speler dient u een afschrift van de gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling te overleggen. De gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever (de professioneel gebruiker) waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

  Voorwerp heffingsvrij op voorraad
  Contractanten mogen heffingsvrij leveren aan professioneel gebruikers, ongeacht of deze professioneel gebruikers zich hebben geregistreerd bij Stichting de Thuiskopie of niet. Deze optie is niet van toepassing voor niet-contractanten aangezien zij opgave doen van hun importen/fabricages en derhalve beschikken over een voorraad inclusief thuiskopievergoeding.

 5. Wie staat er garant voor professioneel gebruik?

  Levering aan niet geregistreerde professioneel gebruiker
  De leverancier staat garant dat de voorwerpen die hij zonder thuiskopievergoeding uitlevert aan professioneel gebruiker uitsluitend zijn bestemd voor professioneel gebruik door de professioneel gebruiker zelf. Ten aanzien van leveringen van smartphones/telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de leverancier een afschrift van de gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling dient de overleggen. De gebruiksovereenkomst/ gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan.

  Als blijkt dat het voorwerp niet voor uitsluitend professioneel gebruik wordt aangewend dan zal Stichting de Thuiskopie de thuiskopievergoeding alsnog bij de leverancier in rekening brengen.  

  Levering aan geregistreerde professioneel gebruiker
  In het geval van leveringen aan geregistreerde professioneel gebruikers staat de geregistreerde professioneel gebruikers zelf garant dat de aan hem geleverde voorwerpen uitsluitend voor eigen professioneel gebruik zullen worden aangewend. Ten aanzien van leveringen van smartphones/ telefoons met mp3-speler geldt als aanvullende voorwaarde dat de geregistreerde professioneel gebruiker in bezit moet zijn van een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling. De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen werknemer en werkgever waaruit blijkt dat privégebruik in de zin van artikel 16c Auteurswet niet is toegestaan. Contractanten kunnen op de portal zien of geregistreerde professioneel gebruikers over een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling beschikken.

 6. Moet ik een thuiskopievergoeding afdragen als consument of bedrijf?
  Importeurs en fabrikanten zijn verplicht tot het afdragen van een thuiskopievergoeding.
  De thuiskopievergoeding geldt voor diverse voorwerpen met opslagcapaciteit, bekijk hier alle tarieven en voorwerpen. Op deze voorwerpen dienen importeurs, fabrikanten een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling. Zij dienen op het moment van import de thuiskopievergoeding af te dragen via onze portal. Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.
  Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als Professioneel Gebruiker. Professioneel Gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden Vrijstelling & Restitutie.
 7. Hoe moet ik opgave doen bij Thuiskopie?

  Informatie over de wijze van opgave doen kunt u hier vinden.

   

 8. Welke gegevens zijn vereist voor het doen van opgave?

  Contractanten doen opgave van alle Uitleveringen en Exporten die in de betreffende kalendermaand hebben plaatsgevonden. Indien in een bepaalde maand geen Uitleveringen en Exporten hebben plaatsgevonden doet de Contractant een Nul-opgave.

  Er geldt geen opgaveplicht ten aanzien van Voorwerpen waarvoor op het moment van import (nog) geen Thuiskopievergoeding was vastgesteld en voor Voorwerpen waarover op het moment van Uitlevering de Thuiskopievergoeding reeds was afgedragen.

  Niet contractanten doen direct opgave bij import van voorwerpen die onder de thuiskopieregeling vallen. Er wordt Niet-contractanten gevraagd bij iedere opgave bewijsstukken aan te leveren van import.
 9. Wanneer moet ik mij registreren bij Thuiskopie?
  In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met de thuiskopieregeling is het aan te bevelen u kosteloos te registreren. Importeurs en fabrikanten worden na registratie benaderd door Stichting de Thuiskopie om de mogelijkheden van een contract te bespreken. Professionele gebruikers kunnen na registratie heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u als professioneel gebruiker of exporteur al heffing heeft betaald, kunt u via de registratie- en teruggavemodule restitutie van de betaalde heffing aanvragen.
 10. Geldt de thuiskopieregeling ook voor gebruikte goederen?

  In het SONT besluit is de volgende definitie van refurbishment opgenomen:

  Bij ‘refurbished’ staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd, dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor deze apparaten geldt een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief. Bij twijfel of thuiskopievergoeding voor uw organisatie van toepassing is kunt u met ons contact opnemen via thuiskopie@cedar.nl. 

   

 11. Ik verlease heffingsplichtige voorwerpen, ben ik verplicht tot opgave?
  Ja. Indien u heffingsplichtige voorwerpen verleaset bent u verplicht tot het doen van opgave.
   
  Niet contractanten doen op het moment van import opgave over heffingsplichtige voorwerpen. Contractanten van Stichting de Thuiskopie doen opgave op het moment dat zij voorwerpen verleasen; bij een fysieke terbeschikkingstelling.
 12. Waarom zou ik contractant worden van Stichting de Thuiskopie ?
  Door een contract af te sluiten met Stichting de Thuiskopie is het mogelijk om de afdracht van de thuiskopievergoeding door te schuiven naar het moment van uitlevering aan klanten. Dit levert u, naast financiële, ook een aantal andere voordelen op:

  - Opgave na uitlevering: u hoeft dan geen thuiskopievergoeding te betalen over uw voorraden;

  - Een betalingstermijn van 21 dagen (ruimer dan de wettelijke regeling);

  - Heffingsvrij leveren: het contract biedt mogelijkheden voor contractanten om heffingsvrij onderling te leveren;

  - Controle efficiëntie: de controle op de juistheid van de opgaven wordt vereenvoudigd.

   
  Contractanten hebben dus de keuze bij uitlevering op de Nederlandse markt:
  A Uitleveren producten inclusief heffing: eindgebruiker kan (mits aan eisen voldoet) restitutie aanvragen.
  B Uitleveren producten exclusief heffing: reseller (mits een contract) neemt opgave –en betalingsplicht over! De reseller kan vervolgens heffingsvrij leveren aan vrijgestelde professionele eindgebruikers.
 13. Dient er BTW te worden afgedragen over de thuiskopievergoeding?
  De thuiskopieregeling is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door Stichting de Thuiskopie. Importeurs en fabrikanten zijn wettelijk verplicht de thuiskopievergoeding af te dragen – fiscaal gezien zonder dat daar een BTW-belaste prestatie van Thuiskopie tegenover staat. Importeurs of fabrikanten ontvangen een factuur van Thuiskopie voor de door hen geïmporteerde, gefabriceerde of uitgeleverde voorwerpen zonder dat daarover BTW wordt berekend.
   
  In het handelsverkeer wordt de betaalde thuiskopievergoeding vervolgens geacht onderdeel te vormen van de BTW belaste prestatie van de levering van het voorwerp, ongeacht of de thuiskopievergoeding inbegrepen is in de verkoopprijs van het voorwerp of dat de deze separaat op de factuur vermeld wordt. 

  Indien voorwerpen onder de BTW-verleggingsregeling worden geleverd geldt de BTW verlegging ook voor de hierin begrepen thuiskopievergoeding. 
 14. Is het vermelden van de thuiskopievergoeding op mijn factuur verplicht?
  Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur.
 15. Welke producten kan ik als contractant heffingsvrij uitleveren?

  Contractanten kunnen voorwerpen heffingsvrij aan contractanten en professioneel gebruikers leveren indien voorwerpen zonder heffing zijn ingekocht. Indien een voorwerp met thuiskopievergoeding is belast kan deze niet zonder thuiskopievergoeding worden uitgeleverd, tenzij het een export betreft of een uitlevering aan een professioneel gebruiker. In geval van export of professioneel gebruik kunt u restitutie aanvragen conform de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie heffingsvrij uitleveren. Het kan dus voorkomen dat u gedwongen bent om als contractant inclusief thuiskopievergoeding aan een andere contractant uit te leveren. Een schematisch overzicht vindt u hier

   

 16. Waarom moet er betaald worden voor het kopiëren?

  De thuiskopievergoeding biedt de auteursrechthebbenden een vergoeding voor het kopiëren van hun werken. Dit is voorgeschreven door de Auteurswet en de Europese Auteursrechtrichtlijn. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden lijden door het kopiëren van hun werken. Het recht om voorafgaande toestemming te geven is door de Auteurswet beperkt en daardoor kan een rechthebbende geen licentie meer afgeven voor gebruik van zijn werk en heeft hij ook geen controle over het gebruik ervan.

 17. Waarom komen er nieuwe tarieven?
  In de Thuiskopiewetgeving wordt gesproken over ‘voorwerpen die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven’. Voor dit soort voorwerpen is een thuiskopievergoeding verschuldigd aan de auteursrechthebbenden. Dit betekent dat als consumenten meer gaan kopiëren op bijvoorbeeld telefoons, deze voorwerpen onder de regeling gebracht moeten worden.
  Hierbij wordt goed gekeken naar het gebruik van dit soort apparatuur. Bij het bepalen van een tarief wordt altijd rekening gehouden met de hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd materiaal die consumenten kopiëren op bijvoorbeeld hun telefoon. 
 18. Wanneer ben ik aansprakelijk voor opgave en afdracht van de thuiskopievergoeding?

  De importeur of de Nederlandse fabrikant dient volgens de Auteurswet (artikel 16c) direct bij invoer of onmiddellijk na voltooiing van de productie, opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde  voorwerpen met opslagcapaciteit die onder de regeling vallen. Vervolgens berekent Stichting de Thuiskopie de verschuldigde thuiskopievergoeding en ontvangt u een factuur. Deze dient per omgaande te worden voldaan.

 19. Wat ben ik verschuldigd over mijn vernietigde voorraad?

  Indien de voorwerpen niet in het verkeer worden gebracht, kunt u eventueel reeds verschuldigde thuiskopievergoeding terugkrijgen. Dit kan alleen indien u aantoont dat de voorwerpen zijn vernietigd door een door Thuiskopie erkend bedrijf of met een accountantsverklaring van een registeraccountant. Neemt u hierover contact op met Stichting de Thuiskopie. 

 20. Ben ik na fabricage/afdracht in buitenland alsnog thuiskopievergoeding in Nederland verschuldigd?

  Ja, de betalingsverplichting ontstaat op het moment van import. In geval van export kunt u in Nederland afgedragen vergoeding terugkrijgen. Hierbij zijn de voorwaarden Vrijstelling &  Restitutie van toepassing, deze vindt u hier

 21. Ben ik na aanmelding van een partij automatisch contractant bij de Thuiskopie?
  Nee, dit kunt u apart regelen. Neem contact op met ons bureau.
 22. Wijzigt de thuiskopievergoeding per voorwerp naarmate ik meer importeer c.q. produceer?

  Nee, u geeft de geïmporteerde of gefabriceerde aantallen op in uw opgave via de webportal en hierover ontvangt u een factuur, die per omgaande betaald dient te worden. Indien u een contract aangaat met Stichting de Thuiskopie, is er sprake van een aantal voordelen. Neemt u hierover contact op..

 23. Wat doet Stichting de Thuiskopie tegen illegale importen?
  Stichting de Thuiskopie doet voortdurend onderzoek naar misstanden. U kunt zelf misstanden melden indien u vermoedt dat de thuiskopieregeling wordt ontdoken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar controle@thuiskopie.nl. Uw gegevens zullen uiterst discreet behandeld worden.
 24. Wat zijn de verschillende Thuiskopievergoedingen per drager?

  Een overzicht van de tarieven en voorwerpen van de huidige regeling vindt u hier.

 25. Hoeveel geld incasseert Stichting de Thuiskopie?

  Kijk voor een overzicht van de afgelopen jaren in de desbetreffende jaarverslagen

Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten