EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Veelgestelde vragen

 1. Moet ik een thuiskopievergoeding afdragen als consument of bedrijf?
  Stichting de Thuiskopie heeft haar relaties een brief verstuurd omtrent wijzigingen in de thuiskopievergoeding. Naar aanleiding van deze brief is er toch nog enige onduidelijkheid over wie de afdracht dient te voldoen en op welke voorwerpen dit geldt.

  De thuiskopievergoeding geldt per 1 Januari 2013 op de volgende voorwerpen, bekijk hier de factsheet tarieven en voorwerpen. Op deze producten dienen importeurs, fabrikanten en handelaren een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling. Zij dienen op het moment van import de thuiskopievergoeding af te dragen via onze portal. Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.
  Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als Professioneel Gebruiker. Professioneel Gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden Professioneel Gebruikers.
 2. Hoe moet ik opgave doen bij Thuiskopie?

  Informatie over de wijze van opgave doen vanaf 1 januari 2013 kunt u hier vinden.

   

 3. Welke gegevens zijn vereist voor het doen van opgave?

  Contractanten doen opgave van alle Uitleveringen en Exporten die in de betreffende kalendermaand hebben plaatsgevonden. Indien in een bepaalde maand geen Uitleveringen en Exporten hebben plaatsgevonden doet de Contractant een Nul-opgave.

  Er geldt geen opgaveplicht ten aanzien van Voorwerpen waarvoor op het moment van import (nog) geen Thuiskopievergoeding was vastgesteld (voor 1 januari 2013) en voor Voorwerpen waarover op het moment van Uitlevering de Thuiskopievergoeding reeds was afgedragen.

  Niet contractanten doen direct opgave bij import van producten die onder de thuiskopieregeling vallen.  Er wordt niet contractanten gevraagd per opgave bewijsstukken aan te leveren van import.
   
  Bekijk hier het protocol voor de specificaties bij het doen van opgave via onze portal.
 4. Wanneer moet ik mij registreren bij Thuiskopie?
  In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met de thuiskopieregeling is het aan te bevelen u kosteloos te registreren. Importeurs en fabrikanten worden na registratie benaderd door Stichting de Thuiskopie om de mogelijkheden van een contract te bespreken. Professionele gebruikers kunnen na registratie heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u als professioneel gebruiker reeds heffing heeft betaald, kunt u via de registratie- en teruggavemodule restitutie van reeds betaalde heffing aanvragen.
 5. Geldt de thuiskopieregeling ook voor gebruikte goederen?

  Stichting de Thuiskopie heeft in samenspraak met vertegenwoordigers van de betalingsplichtige
  industrie de  definities vastgesteld die gebruikt worden om vast te stellen of producten
  welke “refurbished” zijn heffingplichtig in de zin van de Thuiskopieregeling zijn. De definities vindt u hier. Bij twijfel of thuiskopievergoeding voor uw organisatie van toepassing is kunt u met ons contact opnemen via thuiskopie@cedar.nl. 

   

 6. Ik verlease heffingsplichtige voorwerpen, ben ik verplicht tot opgave?
  Ja. Indien u heffingsplichtige voorwerpen verleaset bent u verplicht tot het doen van opgave.
   
  Niet contractanten doen op het moment van import opgave over heffingsplichtige voorwerpen. Contractanten van Stichting de Thuiskopie doen opgave op het moment dat zij voorwerpen verleasen; bij een fysieke terbeschikkingstelling.
 7. Geldt de regeling ook indien ik reparaties doe voor klanten?

  De thuiskopieregeling geldt niet voor reparaties van componenten die deel uitmaken van een heffingsplichtige voorwerpen. Indien u een heffingsplichtige voorwerp in zijn volledigheid vervangt dan wordt dit gezien als een verkoop, oftewel, in dit geval is de thuiskopieregeling van toepassing.

  Refurbished u het product volledig? Lees hier verder. 

 8. Waarom zou ik contractant worden van Stichting de Thuiskopie ?
  Door een contract af te sluiten met Stichting de Thuiskopie is het mogelijk om de afdracht van de thuiskopievergoeding door te schuiven naar het moment van uitlevering aan klanten. Dit levert u, naast financiële, ook een aantal andere voordelen op;
  -          Opgave na uitlevering; u hoeft dan geen thuiskopievergoeding te betalen over uw voorraden.
  -     Een betalingstermijn van 21 dagen ten opzichte van een betalinsgtermijn op gron dvan de wet wat per omgaande is.
  -          Opgave online: minder administratieve lasten
  -          Opgave automatiseren: koppeling mogelijk met portal Thuiskopie
  -          Heffingsvrij leveren;  het contract biedt mogelijkheden voor contractanten om heffingsvrij onderling te leveren
  -          Controle efficiëntie: de controle op de juistheid van de opgaven wordt vereenvoudigd en u kunt uw klanten die voor een professionele gebruikersregeling in aanmerking te komen, beter faciliteren.
   
  Contractanten hebben dus de keuze bij uitlevering op de NL Markt
  A: Uitleveren producten inclusief heffing: eindgebruiker kan (mits aan eisen voldoet) restitutie aanvragen
  B: Uitleveren producten exclusief heffing: reseller (mits een contract) neemt opgave –en betalingsplicht over! De reseller kan vervolgens heffingsvrij leveren aan vrijgestelde professionele gebruikers.
 9. Dient er BTW te worden afgedragen over de thuiskopievergoeding?
  De thuiskopieregeling is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door Stichting de Thuiskopie. Importeurs en fabrikanten zijn wettelijk verplicht de thuiskopievergoeding af te dragen – fiscaal gezien zonder dat daar een BTW-belaste prestatie van Thuiskopie tegenover staat. Importeurs of fabrikanten ontvangen een factuur van Thuiskopie voor de door hen geïmporteerde, gefabriceerde of uitgeleverde voorwerpen zonder dat daarover BTW wordt berekend.
   
  In het handelsverkeer wordt de betaalde thuiskopievergoeding vervolgens geacht onderdeel te vormen van de BTW belaste prestatie van de levering van het voorwerp, ongeacht of de thuiskopievergoeding inbegrepen is in de verkoopprijs van het voorwerp of dat de deze separaat op de factuur vermeld wordt. 

  Indien voorwerpen onder de BTW-verleggingsregeling worden geleverd geldt de BTW verlegging ook voor de hierin begrepen thuiskopievergoeding. 
 10. Is het vermelden van de thuiskopievergoeding op mijn factuur verplicht?
  Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur.
 11. Welke producten kan ik als contractant heffingsvrij uitleveren?

  Contractanten kunnen ieder voorwerp heffingsvrij aan andere contractanten leveren indien voorwerpen door de verkopende contractant zonder heffing zijn ingekocht. Indien een voorwerp met thuiskopievergoeding is belast kan deze niet zonder thuiskopievergoeding worden uitgeleverd, tenzij het een export betreft. Het kan dus voorkomen dat u gedwongen bent om als contractant inclusief thuiskopievergoeding aan een andere contractant uit te leveren.

  Aan bij Thuiskopie geregistreerde professionele gebruikers kunt u – als contractant van Thuiskopie- conform de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie heffingsvrij uitleveren mits deze heffingsvrij zijn ingekocht. Het is daarnaast uw verantwoordelijkheid om vóór uitlevering in het systeem van Thuiskopie na te gaan of een gebruiker inderdaad staat vrijgesteld. Indien niet heffingsvrij aan de professionele eindgebruiker geleverd kan worden dan heeft de professionele eindgebruiker de mogelijkheid om restitutie aan te vragen.

 12. Waarom moet er betaald worden voor het kopiëren?

  De thuiskopievergoeding biedt de auteursrechthebbenden een vergoeding voor het kopiëren van hun werken. Dit is voorgeschreven door de Auteurswet en de Europese Auteursrechtrichtlijn. De vergoeding is bedoeld als compensatie voor het nadeel dat rechthebbenden lijden door het kopiëren van hun werken. Het recht om voorafgaande toestemming te geven is door de Auteurswet beperkt en daardoor kan een rechthebbende geen licentie meer afgeven voor gebruik van zijn werk en heeft hij ook geen controle over het gebruik ervan.

 13. Waarom komen er nieuwe tarieven?
  In de Thuiskopiewetgeving wordt gesproken over ‘voorwerpen die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven’. Voor dit soort voorwerpen is een thuiskopievergoeding verschuldigd aan de auteursrechthebbenden. Dit betekent dat als consumenten meer gaan kopiëren op bijvoorbeeld telefoons, deze voorwerpen onder de regeling gebracht moeten worden.
  Hierbij wordt goed gekeken naar het gebruik van dit soort apparatuur. Bij het bepalen van een tarief wordt altijd rekening gehouden met de hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd materiaal die consumenten kopiëren op bijvoorbeeld hun telefoon. 
 14. Wanneer ben ik aansprakelijk voor opgave en afdracht van de thuiskopievergoeding?

  De importeur of de Nederlandse fabrikant dient volgens de Auteurswet (artikel 16c) direct bij invoer of onmiddellijk na voltooiing van de productie, opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde blanco beeld- of geluidsdragers en voorwerpen die onder de regeling vallen. Vervolgens berekent Stichting de Thuiskopie de verschuldigde thuiskopievergoeding en ontvangt u een factuur. Deze dient per omgaande te worden voldaan.

 15. Hoe doe ik opgave van import of productie aan de Thuiskopie?

  Situatie tot 1 januari 2013
  Neem contact op met Stichting de Thuiskopie om te bespreken wat voor u de beste werkwijze is. Voor contractanten zijn er een aantal voordelen, onze medewerkers informeren u graag. De opgavenformulieren kunt u hier vinden.

  Situatie van in werking treding nieuwe regeling per 1 januari 2013
  Vanaf 1 januari 2013 zal de wijze van opgave doen worden vereenvoudigd. U kunt vanaf dat moment online opgave doen.

  Nu maar ook na 1 januari 2013 is het doen van opgave is wettelijk verplicht. Het onvolledig of geheel niet doen van opgave blijft strafbaar.

  Stichting de Thuiskopie werkt aan het regelen en gemakkelijker maken van de wijze waarop opgave gedaan kan worden. Informatie over de wijze van opgave doen vanaf 1 januari 2013 kunt u hier vinden.

 16. Wat ben ik verschuldigd over mijn vernietigde voorraad?
  Indien de dragers niet in het verkeer worden gebracht, kunt u eventueel reeds verschuldigde thuiskopievergoeding terugkrijgen. Dit kan alleen indien u aantoont dat de dragers zijn vernietigd door een door Thuiskopie erkend bedrijf of met een accountantsverklaring van een registeraccountant. Neemt u hierover contact op met Stichting de Thuiskopie. 
 17. Ben ik na fabricage/afdracht in buitenland alsnog thuiskopievergoeding in Nederland verschuldigd?
  Ja, de betalingsverplichting ontstaat op het moment van import. In geval van export kunt u in Nederland afgedragen vergoeding terugkrijgen. Hierbij zijn de voorwaarden Export restitutie van toepassing.
 18. Ben ik na aanmelding van een partij automatisch contractant bij de Thuiskopie?
  Nee, dit kunt u apart regelen. Neem contact op met ons bureau.
 19. Wijzigt de verschuldigde thuiskopievergoeding per drager naarmate ik meer importeer c.q. produceer?
  Nee, u geeft de geïmporteerde of gefabriceerde aantallen op in uw opgave via de webportal en hierover ontvangt u een factuur, die per omgaande betaald dient te worden. Indien u een contract aangaat met Stichting de Thuiskopie, is er sprake van een aantal voordelen. Neemt u hierover contact op met onze stichting.
 20. Wat doet Stichting de Thuiskopie tegen illegale importen?
  Stichting de Thuiskopie doet voortdurend onderzoek naar misstanden. U kunt zelf misstanden melden indien u vermoedt dat de thuiskopieregeling wordt ontdoken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar controle@thuiskopie.nl. Uw gegevens zullen uiterst discreet behandeld worden.
 21. Wat zijn de verschillende Thuiskopievergoedingen per drager?

  Een overzicht van de tarieven en voorwerpen van de huidige regeling vindt u hier.

 22. Hoeveel geld incasseert Stichting de Thuiskopie?

  Kijk voor een overzicht van de afgelopen jaren in de desbetreffende jaarverslagen en jaarrekeningen.

Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten