EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Veelgestelde vragen

 1. Welke gegevens zijn vereist voor het aanvragen van restitutie?
  Professionele Gebruikers dienen zich eerst via de portal te registreren. Indien u door de Stichting de Thuiskopie wordt geïdentificeerd als Professioneel Gebruiker wordt per restitutieaanvraag gevraagd om o.a. de inkoopfactuur. Aantoonbaar moet worden gemaakt dat het voorwerp inclusief thuiskopievergoeding is aangeschaft. Op basis van de inkoopfactuur controleert Stichting de Thuiskopie vervolgens of er een thuiskopievergoeding is afgedragen en er recht op restitutie is. Recht op restitutie geldt alleen op voorwerpen zoals aangegeven in de voorwaarden Professioneel Gebruiker. Deze voorwaarden zijn hier terug te vinden.
 2. Hoe kan ik als professionele gebruiker vrijstelling krijgen?
  Stichting de Thuiskopie heeft een methode ontwikkeld om de professionele gebruikers op een gemakkelijke manier in aanmerking te laten komen voor vrijstelling vooraf of restitutie achteraf.
  Vrijstelling vooraf
  De professionele gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als professioneel gebruikers. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder voorwaarden voor Vrijstelling & Restitutie - vergoedingsvrij inkopen bij importeurs en fabrikanten die dat, door het sluiten van een contract, hebben geregeld met Stichting de Thuiskopie.
  Restitutie achteraf
  Andere professionele gebruikers kunnen achteraf een restitutie aanvragen welke wordt verstrekt indien de vergoeding aantoonbaar door de leverancier is afgedragen en zij kunnen aantonen dat zij een professionele eindgebruiker zijn. Voor de restitutieaanvraag worden administratiekosten in rekening gebracht.
  Meer informatie vindt u hier
 3. Wat is het verschil tussen een professionele gebruiker en een consument?

  Privé gebruik in de zin van de wet is het voor eigen oefening, studie of gebruik kopiëren van een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk werk (muziek, films etc.). Iedere consument draagt indirect een thuiskopievergoeding af wanneer zij voorwerpen voor bovenstaande doeleinden gebruiken. Deze afdracht vindt plaats op het moment van aanschaf in de winkel. Importeurs, Fabrikanten en Handelaren zijn namelijk wettelijk verplicht deze vergoeding af te dragen en zullen deze doorbereken in de prijs. Professioneel Gebruikers kunnen echter voor bepaalde voorwerpen in aanmerking komen voor een vrijstelling, vooraf of achteraf.

  Professioneel gebruiker: rechtspersoon die voorwerpen gebruikt uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en aan wie inclusief heffing is geleverd en die kan aantonen de betreffende voorwerpen op boven vermeldde wijze te gebruiken en op die basis teruggave kan aanvragen bij Stichting de Thuiskopie.

  Bekijk hier de factsheet met daarop de voorwerpen waarop professioneel gebruik mogelijk is.
 4. Moet ik een thuiskopievergoeding afdragen als consument of bedrijf?
  Stichting de Thuiskopie heeft haar relaties een brief verstuurd omtrent wijzigingen in de thuiskopievergoeding. Naar aanleiding van deze brief is er toch nog enige onduidelijkheid over wie de afdracht dient te voldoen en op welke voorwerpen dit geldt.

  De thuiskopievergoeding geldt voor de volgende voorwerpen, bekijk hier de factsheet tarieven en voorwerpen. Op deze producten dienen importeurs, fabrikanten en handelaren een thuiskopievergoeding af te dragen volgens de gestelde tariefstelling. Zij dienen op het moment van import de thuiskopievergoeding af te dragen via onze portal. Deze regeling is wettelijk ingesteld ter compensatie van misgelopen opbrengsten uit het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Consumenten zullen in de winkel indirect een thuiskopievergoeding betalen aangezien deze wordt verdisconteerd in de verkoopprijs. Bedrijven en organisaties die niet handelen in deze voorwerpen - maar deze wél zakelijk gebruiken en aanschaffen – komen in aanmerking voor vrijstelling van de thuiskopievergoeding.
  Vrijstelling is mogelijk wanneer men zijn bedrijf/organisatie registreert als Professioneel Gebruiker. Professioneel Gebruikers kunnen dan heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie of achteraf restitutie aanvragen. Bekijk hier de voorwaarden Professioneel Gebruikers.
 5. Hoe moet ik opgave doen bij Thuiskopie?

  Informatie over de wijze van opgave doen vanaf 1 januari 2013 kunt u hier vinden.

   

 6. Wanneer moet ik mij registreren bij Thuiskopie?
  In alle gevallen waarbij u te maken krijgt met de thuiskopieregeling is het aan te bevelen u kosteloos te registreren. Importeurs en fabrikanten worden na registratie benaderd door Stichting de Thuiskopie om de mogelijkheden van een contract te bespreken. Professionele gebruikers kunnen na registratie heffingsvrij inkopen bij contractanten van Stichting de Thuiskopie. Indien u als professioneel gebruiker reeds heffing heeft betaald, kunt u via de registratie- en teruggavemodule restitutie van reeds betaalde heffing aanvragen.
 7. Geldt de regeling ook indien ik reparaties doe voor klanten?

  De thuiskopieregeling geldt niet voor reparaties van componenten die deel uitmaken van een heffingsplichtige voorwerpen. Indien u een heffingsplichtige voorwerp in zijn volledigheid vervangt dan wordt dit gezien als een verkoop, oftewel, in dit geval is de thuiskopieregeling van toepassing.

  Refurbished u het product volledig? Lees hier verder. 

 8. Is het vermelden van de thuiskopievergoeding op mijn factuur verplicht?
  Het is de wens van Stichting de Thuiskopie om zichtbaar op de factuur weer te geven of de thuiskopievergoeding reeds is afgedragen, dit is niet wettelijk verplicht maar is in het kader van transparantie wel zeer aanbevelenswaardig. Aangezien de vergoeding per artikel kan verschillen adviseren wij importeurs/handelaren de thuiskopievergoeding per artikel weer te geven op uw factuur.
 9. Welke producten kan ik als contractant heffingsvrij uitleveren?

  Contractanten kunnen ieder voorwerp heffingsvrij aan andere contractanten leveren indien voorwerpen door de verkopende contractant zonder heffing zijn ingekocht. Indien een voorwerp met thuiskopievergoeding is belast kan deze niet zonder thuiskopievergoeding worden uitgeleverd, tenzij het een export betreft. Het kan dus voorkomen dat u gedwongen bent om als contractant inclusief thuiskopievergoeding aan een andere contractant uit te leveren.

  Aan bij Thuiskopie geregistreerde professionele gebruikers kunt u – als contractant van Thuiskopie- conform de Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie heffingsvrij uitleveren mits deze heffingsvrij zijn ingekocht. Het is daarnaast uw verantwoordelijkheid om vóór uitlevering in het systeem van Thuiskopie na te gaan of een gebruiker inderdaad staat vrijgesteld. Indien niet heffingsvrij aan de professionele eindgebruiker geleverd kan worden dan heeft de professionele eindgebruiker de mogelijkheid om restitutie aan te vragen.

 10. Hoe kan ik de thuiskopievergoeding terugvorderen als ik al STEMRA afdraag?
  Er is een regeling om eventueel dubbel betaalde vergoeding terug te vragen. Indien u een afrekening van STEMRA kunt overleggen en een factuur van uw leverancier, waaruit blijkt dat er sprake is van dubbel betaalde auteursrechten, bijv. € 0,14 aan Stichting de Thuiskopie en mechanische rechten aan STEMRA, dan kunt u de heffing van Stichting de Thuiskopie terugkrijgen. Dit kunt u aanvragen via uw leverancier. Deze moet een kopie van de afrekening van STEMRA sturen aan Stichting de Thuiskopie, samen met een kopie van de aan u gezonden factuur en een verzoek tot teruggave van de betaalde heffing. Wij  zorgen dan dat uw leverancier een creditnota ontvangt, waarna deze de heffing weer aan u zal crediteren.
 11. Wat is het verschil tussen de thuiskopievergoeding en de vergoeding voor mechanische rechten?

  Het gaat hier om een ander soort gebruik. Als muziek wordt vastgelegd, bijvoorbeeld door platenmaatschappijen, producenten van achtergrondmuziek of audiovisuele producties, of zangverenigingen, dan moet daarvoor voorafgaande toestemming worden gevraagd, en er moet een vergoeding worden betaald aan STEMRA, zie Artikel 1 van de Auteurswet.

  De thuiskopieregeling is eigenlijk een uitzondering op deze verplichting: deze regeling maakt het mogelijk dat consumenten zonder rompslomp voor eigen gebruik een privé-kopie kunnen maken. De basis van de thuiskopieregeling is te vinden in Artikel 16c en verder van de Auteurswet.

Samenwerking levert het beste resultaat voor alle partijen op
Gert Jan Boelens
VMV professional media & packaging www.vmv.nl