EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Opgave

Wanneer u, vergoedingsplichtige voorwerpen zoals smartphones, tablets, pc's en laptops, usb sticks, e-readers externe harde schijven etc. importeert of fabriceert (refurbishment of op maat gebouwde PC), dan dient u direct opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie.

Het doen van opgave
Het doen van opgave kan eenvoudig en online via de Portal van Stichting de Thuiskopie. Nadat u uw organisatie heeft geregistreerd neemt Stichting de Thuiskopie contact met u op omtrent de voor uw organisatie geschikte mogelijkheid om aan uw wettelijke verplichting te voldoen. Dit kan bij Stichting de Thuiskopie middels het aangaan van een contract (Contractanten) of zonder een contract (Niet-Contractanten). Het aangaan van een contract is niet verplicht maar kan voordelen bieden, de belangrijkste verschillen staan op deze pagina uiteengezet. Zie onder

Contractanten 
Het doen van opgave verloopt voor Contractanten op maandelijkse basis; contractanten rapporteren dan over de verkopen van voorwerpen die heffingsvrij zijn ingekocht/geïmporteerd. Voorwerpen die contractanten inclusief thuiskopievergoeding hebben ingekocht verkopen contractanten altijd door inclusief thuiskopievergoeding, ongeacht de afnemer. Indien voorwerpen worden geëxporteerd kunnen contractanten restitutie aanvragen. 

Daarnaast kunnen Contractanten onderling heffingsvrij leveren, waardoor er geen thuiskopievergoeding over voorraad hoeft te worden afgedragen. Indien contractanten hebben ingekocht inclusief thuiskopievergoeding hoeven zij deze voorwerpen niet mee te nemen in hun opgave, tegelijkertijd kunnen voorwerpen die inclusief thuiskopievergoeding zijn ingekocht niet zonder heffing worden doorgeleverd.

Het aangaan van het contract biedt naast financiële voordelen zoals een vergoedingsregeling voor compliancy en doordat het moment van afdracht wordt uitgesteld tot het moment van uitlevering, ook rapportage voordelen. Contractanten kunnen naast de handmatige opgave ook rapporteren via Excel. Lees hier verder over het contract. 

Niet-Contractanten
Het aangaan van een Contract is geen verplichting. Indien partijen opgave willen doen van hun importen/fabricages, dan kan dit ook als Niet-Contractant. Deze Niet-Contractanten doen weliswaar opgave op het moment van import/fabricage maar hebben verder geen contractuele verplichtingen met Stichting de Thuiskopie. Daarentegen kunnen zij nimmer zonder thuiskopievergoeding geleverd krijgen. In geval van Export of Professioneel Gebruik kunnen zij restitutie aanvragen. De factuur resulterende uit de opgave van Niet-Contractanten dient echter wel per ommegaande te worden betaald.

De verschillen tussen Contractanten en Niet-Contractanten zijn hier schematisch uiteengezet. Bekijk hier ook onze nieuwsbrieven naar bijv. het MKB en de overige factsheets.  

De betalingsverplichting 
Volgens de Auteurswet ontstaat er een betalingsverplichting op het moment van fabricage en/of invoer. Van partijen die geen contract aangaan met Stichting de Thuiskopie is derhalve een onverwijlde opgave en betaling vereist op het moment van fabricage en/of invoer. Het nalaten van het doen van opgave is in strijd met de artikelen 16c lid 2 e.v. Auteurswet, hetgeen onrechtmatig is jegens Stichting de Thuiskopie en de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden en bovendien een strafbaar feit oplevert (artikel 35c van de Auteurswet). 

Voor partijen die frequent importeren en/of fabriceren is het uitstellen van deze betalingsverplichting wenselijk en contractueel mogelijk gemaakt middels een incasso-overeenkomst. Contractanten van Stichting de Thuiskopie genieten niet alleen van een uitgestelde verplichting tot het doen van opgave (maandelijks) maar hebben tevens een betalingstermijn van 21 dagen over verzonden facturen. Indien contractanten na te zijn herinnerd en gewaarschuwd niet aan hun betalingsverplichting voldoen kan Stichting de Thuiskopie wettelijk verschuldigde rente verhalen alsmede buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening brengen. Deze maatregelen kunnen zowel worden genomen tegen contractanten als niet-contractanten van Stichting de Thuiskopie.

Printen
Jouw gids naar een legaal en veilig aanbod aan digitale diensten