EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Klachten

Bureau Stichting de Thuiskopie
Onze medewerkers doen vanzelfsprekend hun uiterste best om uw factuur correct af te handelen. Helaas kan er toch een situatie ontstaan waarmee u niet tevreden bent. Om te zorgen voor een correcte en snelle afhandeling geven wij u hier informatie over de procedure die u kunt volgen indien u een klacht wilt indienen.

Wij willen u er overigens op wijzen dat relaties van Stichting de Thuiskopie algemene administratieve wijzigingen kunnen doorgeven op de Portal van Stichting de Thuiskopie. Ook biedt de Portal van Stichting de Thuiskopie 24/7 de mogelijkheid om vragen te stellen over de status van uw opgave, restitutie en facturen.

Rechthebbenden
Stichting de Thuiskopie heeft geen rechtstreeks aangesloten rechthebbenden. De rechthebbenden op Thuiskopiegelden ontvangen deze via organisaties van rechthebbenden welke allen een aanwijzingsovereenkomst met Stichting de Thuiskopie hebben. Ieder der Verdeelorganisaties is verantwoordelijk voor de verdeling van de Thuiskopievergoeding onder haar (eigen kring) van rechthebbenden, dat wil zeggen zowel aangesloten als niet-aangesloten rechthebbenden.

Iedere rechthebbende waarvan het auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde werk wordt gekopieerd kan zich aanmelden bij de betreffende verdeelorganisatie. De relevante verdeelorganisaties zijn te vinden onder verdeling rechthebbenden.

College van Toezicht Auteursrechten
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is belast met het toezicht op de inning en de verdeling van vergoedingen door collectieve beheersorganisaties. Het CvTA ziet er onder meer op toe dat de collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke administratie bijhouden, zij de verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en deze tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren. Aan het College komt in het kader van zijn taakuitoefening een aantal bevoegdheden toe: een adviesrecht, informatierecht, toegangsrecht, inzagerecht, de bevoegdheid tot het benoemen van accountants en de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.

Voor meer informatie zie http://www.cvta.nl

Printen