EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Wat doet Stichting de Thuiskopie

De thuiskopievergoeding biedt de auteurs – en naburig rechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken van alle auteursrechtelijk beschermde werken (audio, audiovisueel, geschriften en beeldwerken). Alleen voor het privekopieren van bladmuziek en songteksten dient toestemming van de rechthebbende gevraagd te worden (zie voor een licentie www.femu.nl) en het privekopieren van software mag helemaal niet (zie ook www.auteursrecht.nl).

Dit staat vermeld in de Auteurswet. Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.

Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor het kopiëren van auteursrechtelijk materiaal enorm groot. Het is voor consumenten steeds gemakkelijker geworden om bestanden te kopiëren op voorwerpen als smartphones, laptops, harde schijven en in de cloud. In 2013 is de Thuiskopieregeling daarop aangepast en later per 1 januari 2015 en per 1 januari 2018. Door deze regeling krijgen makers en artiesten een vergoeding voor kopieën die consumenten maken op voorwerpen waarop of waarmee gekopieerd kan worden. Per 1 januari 2023 zijn de tarieven opnieuw aangepast. 

Totstandkoming Thuiskopieregeling
De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin betalingsplichtigen en rechthebbenden zitting hebben) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de Thuiskopietarieven en een besluit te nemen ten aanzien van de door SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen. In 2014 heeft de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie de geadviseerde tarieven uit het SONT besluit in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgenomen. In 2017 is er geen AMvB vastgesteld maar gold het SONT besluit voor de jaren 2018-2020. Vanaf 2021 geldt dit SONT-besluit. Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe tarieven vastgesteld die ook in 2024 zullen gelden. Zie hier publicatie van het nieuwe besluit. Dit betekent dat u als consument op alle daarvoor beschikbare apparaten mag kopiëren voor eigen gebruik. Bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar u kopieert, betaalt u dan een vergoeding.

Thuiskopievergoedingen incasseren en verdelen
De Minister van Justitie en Veiligheid heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Stichting de Thuiskopie is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd om te incasseren. U kunt dus nimmer aangesproken worden tot betaling van de vergoeding door een andere partij. Ook heeft de minister een College van Toezicht aangesteld (op basis van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties), dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht (nadere informatie via www.cvta.nl).

Stichting de Thuiskopie tracht de uitvoering van de regeling zo min mogelijk marktverstorend uit te voeren en een gelijk speelveld voor alle marktpartijen te realiseren. Indien Stichting de Thuiskopie vermoedens van ontduiking heeft zal zij dit onderzoeken en zo nodig actie ondernemen.

Relaties van Stichting de Thuiskopie
Stichting de Thuiskopie heeft contracten ontwikkeld waarmee partijen hun wettelijke verplichtingen tot betaling van thuiskopiegelden kunnen verleggen van het moment van import van heffingsplichtige voorwerpen naar het moment van uitlevering aan de klant. Importeurs en fabrikanten kunnen een contract aangaan met Stichting de Thuiskopie waardoor het mogelijk is om aan een andere contractant te leveren zonder thuiskopievergoeding. Zij krijgen dan de status Contractant en komen zichtbaar op deze website. De laatste contractant in de keten dient dan de vergoeding aan Stichting de Thuiskopie af te dragen.

Voor Professionele Gebruikers (bedrijven die beroepshalve gebruik maken van bepaalde heffingsplichtige voorwerpen) is het mogelijk om voorwerpen zonder thuiskopievergoeding in te kopen bij deze Contractanten. Professionele Gebruikers komen ook in aanmerking voor restitutie indien zij voorwerpen met thuiskopievergoeding hebben ingekocht. Dit is in lijn met de Europese rechtspraak.

Aanpak illegale handel
Indien u voorwerpen importeert of fabriceert waarop de thuiskopieregeling van toepassing is, bent u wettelijk verplicht om dit direct te melden bij Stichting de Thuiskopie. Wie opzettelijk géén opgave doet, onvolledige en/of onjuiste gegevens vermeldt in hun opgave, pleegt een strafbaar feit. Indien Stichting de Thuiskopie misstanden signaleert dient de verschuldigde thuiskopievergoeding per direct te worden voldaan. Bij fraude of ontduiking kunnen diverse rechtsmaatregelen worden toegepast. Opsporingsmedewerkers van Stichting de Thuiskopie controleren of de thuiskopieregeling goed wordt nageleefd. Hiervoor bezoeken zij beurzen en bedrijven, in persoon of via internet. Importeurs en fabrikanten die tegen de lamp lopen betalen forse naheffingen of worden voor de rechter gedaagd.

Indien importeurs/fabrikanten heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding op de Nederlandse markt brengen veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie. In het kader van ‘level playing field’ zal Stichting de Thuiskopie ontduiking bestrijden, echter kunt u hier ook aan bijdragen. Indien u misbruik constateert/vermoedt kunt u dit melden via thuiskopie@cedar.nl . Wij zullen uiterst discreet met uw melding omgaan.

Printen