EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Klachten / VOI©E

Stichting de Thuiskopie is lid van brancheorganisatie VOICE.

Klachten & Bezwaren
Onze medewerkers doen vanzelfsprekend hun uiterste best om een en ander correct af te handelen. Maar... fouten worden soms gemaakt, waardoor er een situatie kan ontstaan waarmee u niet tevreden bent. Hierdoor ontstaat dan mogelijk een klacht of een bezwaar. In dit soort situaties is een correcte, snelle afhandeling van belang. Wij maken u daarom graag attent op het volgende:

Klachten
Een klacht is een opmerking met betrekking tot een administratieve handeling. Er wordt bij voorbeeld gebruik gemaakt van uw vestigingsadres, terwijl uw voorkeur uitgaat naar uw postadres, of er is iets niet in orde met de verwerking van uw opgave. In dit soort gevallen verzoeken wij u vriendelijk uw klacht per brief of per e-mail, onder vermelding van uw debiteurennummer, te richten aan:

Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail: thuiskopie@cedar.nl

Bezwaren
Een bezwaar is van meer principiële aard. U ontvangt bij voorbeeld een factuur, maar u maakt bezwaar tegen de hoogte van de vergoeding. In dit soort situaties verzoeken wij u vriendelijk uw bezwaar per brief of per e-mail, onder vermelding van uw debiteurennummer, te richten aan:

Stichting de Thuiskopie
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp
Of per e-mail: juridischezaken.thuiskopie@cedar.nl

In beide gevallen krijgt u een ontvangstbevestiging. Stichting de Thuiskopie streeft er naar uw klacht of bezwaar binnen een termijn van drie weken af te handelen.

Wanneer u niet tevreden bent met de (wijze van) afhandeling kunt u zich wenden tot de directie van Stichting de Thuiskopie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. (thuiskopie@cedar.nl) of in tweede instantie tot het Bestuur van Stichting de Thuiskopie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
 
Geschillencommissie Auteursrechten
Indien Stichting de Thuiskopie zich niet aan bovengenoemde termijnen heeft gehouden of u bent niet tevreden met de afhandeling, kunt u het alsdan ontstane geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Auteursrechten, een en ander conform het reglement van deze commissie.

De Geschillencommissie Auteursrechten is een onafhankelijke commissie met als taak de beslechting van geschillen die op of na 1 oktober 2011 zijn ontstaan over de toepassing van door of namens de CBO's op grond van de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten per die datum in rekening gebrachte vergoedingen.

Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden:

  • Wanneer u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen samen niet tot een oplossing, kunt u naar de Geschillencommissie Auteursrechten;
  • Dit kan ook als u binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op uw klacht heeft ontvangen;
  • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast. De Geschillencommissie Auteursrechten oordeelt niet over geschillen over de hoogte van de thuiskopievergoeding. Geschillen met betrekking tot deze vergoeding worden in eerste aanleg bij uitsluiting beslist door de rechtbank Den Haag;
  • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan 100.000 euro en u moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend;

(Over geschillen over een in rekening gebrachte vergoeding met een factuurbedrag van 100.000 euro of meer dient de rechter zich uit te spreken. Het is dan aan de rechter of hij voor zijn uitspraak advies vraagt aan de Geschillencommissie Auteursrechten).

  • Gaat het om een factuur met een waarde van 50.000 euro of meer? Dan geeft u het niet betaalde bedrag bij De Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring;
  • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van 50 euro (bij een factuurwaarde tot 2.500 euro) tot 750 euro (bij een factuurwaarde tussen 50.000 en 100.000 euro);
  •  Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.

 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie Auteursrechten.

Printen