EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Governance

Stichting de Thuiskopie hanteert de Governancecode CBO’s als uitgangspunt voor goed bestuur. De stichting is aangewezen door de Minister van Justitie en Veiligheid ter uitvoering van 1 doel. Als beschreven in de statuten. De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, de belangen van de Rechthebbenden te behartigen ter zake de inning en verdeling van de verschuldigde vergoeding voor het reproduceren van werken van letterkunde, wetenschap of kunst en van op grond van de Wet op de naburige rechten "beschermd materiaal" zonder direct of indirect commercieel oogmerk, die uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik door de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt, als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, welk artikel van overeenkomstige toepassing is verklaard in artikel 10, onder e, van de Wet op de naburige rechten, en voorts al datgene te doen dat in het kader van het voorgaande in het belang van de Rechthebbende is, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het toezichthoudend bestuur opereert binnen de kaders van de wet, statuten, reglementen en de VOI©E governancecode. Dat betekent dat het toezichthoudend bestuur waakt voor de scheiding tussen beleid en uitvoering, het integriteitsbeleid en transparantie wordt gestimuleerd en bevorderd en zij zich bij de vervulling van haar taken richt naar het algemeen belang van de Stichting.

Stichting de Thuiskopie heeft een toezichthoudend bestuur bestaande uit 10 leden waaronder de onafhankelijke voorzitter. Artikel 16d Auteurswet bepaalt: De betaling van de in artikel 16c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door Onze Minister Van Justitie aan te wijzen, naar zijn oordeel representatieve rechtspersoon, die belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding…..”
De bestuursleden vertegenwoordigen ieder een rechthebbenden categorie en worden benoemd door de beroeps- en brancheorganisaties van deze rechthebbenden (zie artikel 6 lid 4 statuten).

Uitgangspunt voor het bestuur is dat het is samengesteld uit generalisten die tevens enkele relevante kennisgebieden meebrengen. Dat is nodig om genoemde rollen verantwoord te kunnen vervullen en onafhankelijk te kunnen opereren. Het bestuur streeft naar diversiteit in de samenstelling. Zij heeft daartoe profielschetsen van bestuursleden en een voorzitter opgesteld.

Stichting de Thuiskopie heeft op basis van een dienstverleningscontract de uitvoering van haar activiteiten ondergebracht bij het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (Cedar B.V.). De titulair directeur is belast met de dagelijkse leiding en is in dienst van CEDAR. Thuiskopie heeft daarmee een formele scheiding tussen het (toezichthoudend) bestuur en de directie, alsmede tussen de directie en de feitelijke uitvoering van de operationele processen door medewerkers van Cedar B.V

Stichting de Thuiskopie werkt aan een integere en open cultuur. Ter vermijding van belangenconflicten zijn afspraken gemaakt om een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang te identificeren en te voorkomen dat deze de gezamenlijke belangen kan schaden van de rechthebbenden die Stichting de Thuiskopie vertegenwoordigt. Dit is vastgelegd in het bestuursreglement van Stichting de Thuiskopie.

In 2021 is de onafhankelijk voorzitter van Stichting de Thuiskopie per 1 september 2021 gestopt met haar werkzaamheden. Vanuit het bestuur is een van de bestuursleden dhr drs. E. Angad-Gaur als waarnemend voorzitter benoemd. Teneinde belangenverstrengeling te voorkomen zijn afspraken gemaakt. Kwesties waar dit een mogelijke rol in kan spelen zoals gesprekken over de verdeling van de geïncasseerde gelden onder de diverse categorieën rechthebbenden zijn onder leiding van een onafhankelijke technisch voorzitter gevoerd. Tevens is besloten het artikel in de statuten dat bepaalt in welke gevallen de voorzitter een doorslaggevende stem heeft, tijdelijk buiten werking gesteld. Per 1 april 2022 is Marcel van den Heuvel als nieuwe onafhankelijke voorzitter aangetreden.

Stichting de Thuiskopie hanteert de Wet normering topinkomens voor de leden van het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent en de personen die zijn belast met de dagelijkse leiding.

Er is een meldregeling vermoeden van een misstand of integriteitsschending zodat medewerkers zich veilig voelen om eventuele vermoedens van misstanden en/of onregelmatigheden zonder risico voor hun positie te kunnen melden. Daarvoor is door Cedar ook een vertrouwenspersoon aangesteld.

Er vindt jaarlijks een zelfevaluatie functioneren van het toezichthoudend bestuur plaats. De laatste jaren onder begeleiding van externe deskundige.

Tot de kring van belanghebbenden van Stichting de Thuiskopie behoren, naast de (vertegenwoordigende organisaties van) rechthebbenden van wie de rechten worden beheerd (zowel beroeps, brancheorganisaties als verdeelorganisaties), de betalingsplichtigen van de Thuiskopievergoedingen zoals omschreven in de Auteurswet, de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, VOI©E, het CvTA en in voorkomende gevallen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Stichting de Thuiskopie vindt een goed contact met deze belanghebbenden van belang voor het vertrouwen in, draagvlak voor en legitimiteit van de Thuiskopieregeling.

 

Printen