EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Opgave

Wanneer u vergoedingsplichtige voorwerpen zoals smartphones, tablets, pc's en laptops, usb sticks, e-readers externe harde schijven etc. importeert of fabriceert (refurbishment of op maat gebouwde PC), dan dient u direct opgave te doen aan Stichting de Thuiskopie.

Het doen van opgave
Het doen van opgave kan eenvoudig en online via de Portal van Stichting de Thuiskopie. Nadat u uw organisatie heeft geregistreerd neemt Stichting de Thuiskopie contact met u op over de voor uw organisatie geschikte mogelijkheden om aan uw wettelijke verplichting te voldoen. Dit kan door het aangaan van een contract (Contractanten) of zonder een contract (Niet-Contractanten). Het aangaan van een contract is niet verplicht maar kan voordelen bieden, de belangrijkste verschillen staan op deze pagina uiteengezet. 

Contractanten 
Het doen van opgave verloopt voor Contractanten op maandelijkse basis; contractanten rapporteren dan over de verkopen van voorwerpen die heffingsvrij zijn ingekocht/geïmporteerd. Voorwerpen die contractanten inclusief thuiskopievergoeding hebben ingekocht verkopen contractanten altijd inclusief thuiskopievergoeding door, ongeacht de afnemer. Indien voorwerpen worden geëxporteerd kunnen contractanten restitutie aanvragen. 

Daarnaast kunnen Contractanten onderling heffingsvrij leveren, waardoor er geen thuiskopievergoeding over voorraad hoeft te worden afgedragen. Indien contractanten hebben ingekocht inclusief thuiskopievergoeding hoeven zij deze voorwerpen niet mee te nemen in hun opgave. Voorwerpen die inclusief thuiskopievergoeding zijn ingekocht kunnen echter niet zonder heffing worden doorgeleverd.

Het aangaan van het contract biedt naast financiële voordelen zoals een vergoedingsregeling voor compliance en uitstel van het moment van afdracht ook rapportage voordelen. Lees hier verder over het contract. 

Niet-Contractanten
Het aangaan van een Contract is geen verplichting. Indien partijen opgave willen doen van hun importen/fabricages dan kan dit ook als Niet-Contractant. Deze Niet-Contractanten doen weliswaar opgave op het moment van import/fabricage maar hebben verder geen contractuele verplichtingen jegens Stichting de Thuiskopie. Daarentegen kunnen zij nimmer zonder thuiskopievergoeding binnenlands geleverd krijgen. In geval van Export of Professioneel Gebruik kunnen zij restitutie aanvragen. De factuur resulterende uit de opgave van Niet-Contractanten dient per ommegaande te worden betaald.

De verschillen tussen Contractanten en Niet-Contractanten zijn hier schematisch uiteengezet.

De betalingsverplichting 
Volgens de Auteurswet ontstaat de betalingsverplichting op het moment van fabricage en/of import. Van partijen die geen contract aangaan met Stichting de Thuiskopie is derhalve een onverwijlde opgave en betaling vereist op het moment van fabricage en/of import. Het nalaten van het doen van opgave is in strijd met de artikelen 16c lid 2 e.v. Auteurswet, hetgeen onrechtmatig is jegens Stichting de Thuiskopie en de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden en bovendien een strafbaar feit oplevert (artikel 35c van de Auteurswet). 

Voor partijen die regelmatig importeren en/of fabriceren kan het uitstellen van de betalingsverplichting wenselijk zijn. Door het sluiten van een incasso-overeenkomst is dat mogelijk. Contractanten van Stichting de Thuiskopie kunnen maandelijks opgave doen en hebben een betalingstermijn van 21 dagen. Als importeurs/fabrikanten (na te zijn herinnerd en gewaarschuwd) niet aan hun betalingsverplichting voldoen kan Stichting de Thuiskopie wettelijk verschuldigde rente verhalen alsmede buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening brengen. Deze maatregelen kunnen zowel worden genomen tegen contractanten als niet-contractanten van Stichting de Thuiskopie.

Printen