EN | NL
"Wanneer u een privékopie maakt van auteursrechtelijk beschermd werk, dan zorgen wij ervoor dat de auteurs een vergoeding ontvangen"

Contract

De opgave van de thuiskopievergoeding moet op basis van de wet (dus indien u geen contract heeft) direct bij invoer, of onmiddellijk na voltooiing van de productie gedaan worden. U moet hierbij de aantallen, types, opslagcapaciteit en dergelijke vermelden. Thuiskopie stuurt op basis van de opgave een factuur die, in lijn met de wet, per omgaande betaald dient te worden. Wie opzettelijk geen opgave doet of wie in de opgave onvolledige of onjuiste gegevens vermeldt, pleegt een strafbaar feit en riskeert daarmee mogelijk een boete en rechtsmaatregelen.

De mogelijkheden
Stichting de Thuiskopie begrijpt dat de thuiskopieregeling voor u gevolgen heeft en wil graag de uitvoering van de regeling zo efficiënt mogelijk regelen. Om die reden heeft Stichting de Thuiskopie een incasso-overeenkomst ontwikkeld, die voor betalingsplichtige importeurs en fabrikanten een aantal voordelen biedt.

Eén van de voordelen is dat u als contractant kunt wachten met het doen van opgave aan Stichting de Thuiskopie totdat desbetreffende voorwerpen feitelijk op de Nederlandse markt zijn uitgeleverd en niet, zoals de wet stelt, direct na import of fabricage. Daarmee hoeft dan geen thuiskopievergoeding te worden betaald over voorraad. Contractanten die compliant zijn volgens de voorwaarden (zoals tijdig rapporteren en betalen) kunnen in aanmerking komen voor een korting op de netto betaalde Thuiskopievergoedingen.

Daarnaast biedt het contract mogelijkheden voor contractanten om heffingsvrij onderling te leveren, de controle op de juistheid van de opgaven te vereenvoudigen en om klanten die voor een professionele gebruikersregeling in aanmerking te komen, te faciliteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting de Thuiskopie. Uiteraard is het aangaan van een contract niet verplicht; u kunt er ook voor kiezen direct na import of fabricage opgave te doen. 

U kunt zich hier registreren waarna wij contact met u zullen opnemen. Het contract, de voorwaarden en het controleprotocol kunt u hier alvast inzien.

De betalingsverplichting
Volgens de Auteurswet ontstaat er een betalingsverplichting op het moment van fabricage en/of invoer. Van partijen die geen contract aangaan met Stichting de Thuiskopie is derhalve een onverwijlde opgave en betaling vereist op het moment van fabricage en/of invoer. Het nalaten van het doen van opgave is in strijd met de artikelen 16c lid 2 e.v. Auteurswet, hetgeen onrechtmatig is jegens Stichting de Thuiskopie en de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden en bovendien een strafbaar feit oplevert (artikel 35c van de Auteurswet). 

Voor partijen die frequent importeren en/of fabriceren is het uitstellen van deze betalingsverplichting wenselijk en contractueel mogelijk gemaakt middels een incasso-overeenkomst. Contractanten van Stichting de Thuiskopie genieten niet alleen van een uitgestelde verplichting tot het doen van opgave (maandelijks) maar hebben tevens een betalingstermijn van 21 dagen over verzonden facturen. Indien contractanten na te zijn herinnerd en gewaarschuwd niet aan hun betalingsverplichting voldoen kan Stichting de Thuiskopie wettelijke verschuldigde rente verhalen alsmede buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening brengen. Deze maatregelen kunnen zowel worden genomen tegen contractanten als niet-contractanten van Stichting de Thuiskopie.

Printen